Podmínky použití

Dryvit Systems USA Europe sp. z o.o. (“FIRMA”) prowadzi niniejszą witrynę internetową zlokalizowaną pod adresem  www.dryvit.pl  i związane z nią serwisy, strony, treści i inne materiały (łącznie określane jako „Strona”) w celu udostępniania użytkownikowi informacji o FIRMIE, jej branży i produktach. Dostęp i użytkowanie Strony podlega niniejszym Warunkom użytkowania i naszej Polityce prywatności, którą można znaleźć pod adresem www.dryvit.pl  i wszystkim obowiązującym przepisom prawa. Uzyskując dostęp do Strony, użytkownik akceptuje bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejsze Warunki użytkowania i Politykę prywatności. Należy często sprawdzać najnowszą wersję Warunków użytkowania i Polityki prywatności, gdyż może co jakiś czas ulegać zmianie, a zmienione warunki będą regulować korzystanie ze Strony przez użytkownika. Wszelkie wprowadzone zmiany stają się skuteczne niezwłocznie po ich publikacji i odtąd stosują się do wszelkiego rodzaju dostępu i użytkowania Strony i dalsze korzystanie ze Strony po wprowadzeniu przez nas zmian jest równoznaczne z akceptacją tych zmian. Wszelkie nowe funkcje, które poszerzają lub ulepszają Stronę również będą podlegać niniejszym Warunkom użytkowania i Polityce prywatności.

 1. Opis ogólny

Użytkownik posiada swobodę nawigacji na Stronie, dostępu do e-newsletterów  firmy, bibliotek technicznych, przeglądania katalogu(-ów) produktów, zadawania pytań, uczestniczenia we wszelkich konkursach, promocjach, sondażach lub innych usługach oraz wglądu we wszelkie inne informacje zawarte na niniejszej stronie. Te i wszelkie pozostałe materiały zatwierdzone przez firmę dostępne na Stronie określane są jako „Treści objęte licencją”. Użytkownik może przeglądać i drukować fragmenty Treści objętych licencją na własny wewnętrzny użytek, jednak nie w celu odsprzedaży lub innego komercyjnego wykorzystania i nie na użytek inny niż przewidziany w niniejszych Warunkach użytkowania i w Polityce prywatności. Wszelkie inne użytkowanie Treści objętych licencją bez uprzedniej pisemnej zgody FIRMY jest ściśle zabronione.

 1. Informacje o produkcie

FIRMA dołoży starań uzasadnionych z handlowego punktu widzenia w celu dostarczenia rzetelnych informacji, niemniej branże, których FIRMA jest częścią i jurysdykcje, w których firma działa, a także przepisy prawa mające zastosowanie do tych branż i jurysdykcji, często ulegają zmianie. Dlatego informacje zawarte na Stronie mogą nie być aktualne lub poprawne. Wiele czynników składa się na proces decyzyjny zakupu danego produktu i indywidualne okoliczności i potrzeby poszczególnych osób mogą się różnić, dlatego Treści objęte licencją są udostępniane jedynie do celów informacyjnych. FIRMA nie może zapewnić ani zagwarantować i nie gwarantuje, że wybór produktu będzie dokładny, spełni szczególne potrzeby lub wymagania użytkownika ani że zalecenia, uregulowania lub inne dostarczone informacje są kompletne, poprawne i aktualne w świetle konkretnych potrzeb użytkownika (zob. nasze Zastrzeżenia dotyczące gwarancji w Sekcji 10 poniżej). Każde roszczenie lub oświadczenie dotyczące skuteczności produktów FIRMY i/lub roszczenia lub oświadczenia porównujące skuteczność produktów FIRMY do skuteczności produktów innych firm, jest jednoznacznie ograniczone  do kraju jego obowiązywania, wymienionym na stronie, a jeżeli żaden kraj nie jest wymieniony – do Stanów Zjednoczonych, jeżeli na Stronie nie przewidziano inaczej. Jeżeli produkt lub próbka oferowana przez FIRMĘ za pośrednictwem Strony, nie są zgodne z opisem, jedynym środkiem zaradczym jest jego zwrot w oryginalnej, nieużywanej postaci i zamiana zakupionego produktu lub zwrot pieniędzy w wysokości faktycznie zapłaconej ceny. Opis produktu i wycena podlegają korekcie i zmianom. FIRMA może odmówić lub anulować zamówienia produktów złożone po nieprawidłowej cenie lub w oparciu o błędne warunki promocji, niezależnie od tego, czy zamówienie zostało potwierdzone. Sprzedaż prowadzona za pośrednictwem Strony, o ile istnieje, jest regulowana Standardowymi warunkami sprzedaży i/lub Warunkami fakturowania.

 1. Instrukcje dla użytkowników

Obraźliwy i niecenzuralny język, nękanie, groźby lub nadużycia wszelkiej natury i w każdej postaci popełniane na tej Stronie, w tym drogą elektroniczną, pocztową lub innym sposobem przesyłania, są ściśle zabronione. Podszywanie się pod innych lub podawanie fałszywych powiązań użytkownika z FIRMĄ lub innym podmiotem jest zabronione. Użytkownik nie może przesyłać, dystrybuować lub w inny sposób zamieszczać za pośrednictwem Strony jakichkolwiek materiałów, które są zniesławiające, wulgarne, niecenzuralne, zawierające groźbę, oszczercze, naruszające prawo do prywatności lub prawo do wizerunku, szerzące nienawiść, obraźliwe ze względów rasowych lub etnicznych lub mogące stanowić przestępstwo lub namawiać do jego popełnienia, stanowią naruszenie prawa lub praw innego podmiotu lub w inny sposób skutkują powstaniem zobowiązań.

Użytkownik zgadza się, że nie będzie fałszować nagłówków lub dopuszczać się innej manipulacji znakami identyfikacyjnymi w celu ukrycia pochodzenia jakichkolwiek danych przesyłanych za pośrednictwem Strony, nie będzie ujawniać zastrzeżonych lub poufnych informacji lub w inny sposób naruszać patentu innych osób, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, praw autorskich lub innych praw wynikających z własności („Prawa”). Użytkownik nie może przesyłać materiału komercyjnego na Stronę, korzystać ze Strony w celu nagabywania innych, reklamowania lub promowania czegokolwiek.

Wszelkie próby ingerowania lub zakłócania działania Strony, jej serwerów, sieci, Oprogramowania, wyposażenia lub baz danych połączonych ze Stroną, zarówno za pośrednictwem złośliwego kodu źródłowego, plików lub innych środków lub prób dezasemblowania, odtwarzania kodu źródłowego lub dekompilowania Oprogramowania, obchodzenia zabezpieczeń takich jak hasła, jak i poprzez podejmowanie wszelkich innych działań, które zagrażają prywatności lub bezpieczeństwu Strony, użytkowników lub innych gości, jest ściśle zabronione.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoją Korespondencję i działalność na Stronie. Pod żadnym pozorem FIRMA nie jest i nie będzie w jakikolwiek sposób odpowiedzialna za jakąkolwiek Korespondencję, użytkownika lub za używanie przez inne osoby Strony lub Treści objętych licencją, w tym między innymi za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w Treściach objętych licencją albo za stratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku użytkowania Treści objętych licencją za pośrednictwem Strony.

 1. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć FIRMĘ przed roszczeniami i przejąć od  FIRMY i jej urzędników, dyrektorów, dostawców, usługodawców, właścicieli wspólnej marki lub innych partnerów, agentów i pracowników, odpowiedzialność cywilną z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, szkód, opłat i kosztów wszelkiej natury, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej i innych specjalistów poniesionych z tytułu lub wynikających z czegokolwiek, co użytkownik przesyła na Stronę lub za jej pośrednictwem, użytkowania Strony przez użytkownika, jego powiązań ze Stroną, naruszenia niniejszych Warunków użytkowania lub naruszenia któregokolwiek z Praw. W przypadku dostarczenia potwierdzenia odsprzedaży, informacji podatkowych lub innych informacji, które są nieprawdziwe, niepoprawne, oszukańcze lub nieaktualne, użytkownik zgadza się wypłacić FIRMIE odszkodowanie i zabezpieczyć ją przed wszelką odpowiedzialnością, szkodami, stratami lub wydatkami (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej i innych specjalistów), jakie mogą wystąpić, w tym między innymi przed utratą zysku z działalności, podatkami, karami lub sankcjami, odsetkami, opłatami, kosztami i wydatkami wszelkiej natury wynikającymi lub powiązanymi z roszczeniem, żądaniem, działaniem prawnym lub postępowaniem sądowym, domniemanym lub wszczętym przeciwko FIRMIE przez dowolną osobę trzecią w oparciu o informacje dostarczone przez użytkownika lub użytkowanie Strony przez użytkownika.

 1. Modyfikacja Strony

FIRMA może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do Treści objętych licencją, usług oferowanych lub wycofanych za pośrednictwem Strony albo rozszerzać możliwości Strony. FIRMA zastrzega sobie również prawo do modyfikowania okresowo i w dowolnym momencie niniejszych Warunków użytkowania, Polityki prywatności, Strony i/lub przerwania tymczasowego lub definitywnego funkcjonowania Strony (lub którejkolwiek z jej części) z wcześniejszym powiadomieniem lub bez. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za regularne sprawdzanie niniejszych Warunków użytkowania i Polityki prywatności. Użytkownik zgadza się, aby FIRMA nie ponosiła wobec niego odpowiedzialności ani wobec żadnych osób trzecich z tytułu takich działań.

 1. Zakończenie dostępu

FIRMA może, według swojego wyłącznego uznania, zawiesić lub zakończyć dostęp do użytkownika lub korzystanie ze Strony z dowolnego powodu, jednak w szczególności wówczas, jeśli FIRMA sądzi, że użytkownik naruszył lub postąpił niezgodnie z literą lub duchem niniejszych Warunków użytkowania. FIRMA może również według wyłącznego uznania i w dowolnym momencie przerwać dostarczanie Strony lub jej dowolnej części,  wcześniejszym powiadomieniem lub bez, albo usunąć z niej wkład użytkowników lub odmówić jego zamieszczania, z dowolnego powodu lub bez powodu według naszego wyłącznego uznania. Użytkownik zgadza się, żeby wszelkie zawieszenie lub zakończenie dostępu mogło zostać wykonane bez wcześniejszego powiadomienia i przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na to, że FIRMA może niezwłocznie zablokować dalszy dostęp do Strony. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani wobec stron trzecich z tytułu jakiegokolwiek zawieszenia lub zakończenia dostępu użytkownika do Strony lub jej użytkowania. Bez ograniczania powyższego FIRMA ma prawo w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub wykonywać nakazy sądowe albo nakazy ujawnienia tożsamości lub innych informacji dowolnych osób zamieszczających dowolne materiały na Stronie lub za jej pośrednictwem. UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ I ZABEZPIECZA FIRMĘ I JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, LICENCJOBIORCÓW I USŁUGODAWCÓW PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z WSZELKICH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W TRAKCIE LUB W WYNIKU DOCHODZEŃ I Z WSZELKICH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH JAKO NASTĘPSTWO DOCHODZEŃ PROWADZONYCH PRZEZ FIRMĘ LUB PRZEZ ORGANY ŚCIGANIA.

 1. Linki

Niniejsza Strona może zawierać linki do innych witryn internetowych lub zasobów. W przypadku kliknięcia na link użytkownik opuszcza niniejszą Stronę. FIRMA nie ma żadnej kontroli nad takimi witrynami, ich zawartością i zasobami ani praktykami biznesowymi lub polityką operatorów takich stron. Warunki FIRMY dotyczące prywatności nie stosują się do praktyk firm lub osób obsługujących strony, do których prowadzą linki. Dlatego prosimy zachować ostrożność i  sprawdzać politykę prywatności wszelkich odwiedzanych witryn, w celu uzyskania informacji o praktykach gromadzenia przez nie informacji. FIRMA jednoznacznie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu dostępności lub dokładności takich zewnętrznych stron lub zasobów lub zamieszczonych na nich treści, nie wspiera ich i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek reklamy, produkty lub inne materiały na nich się znajdujące lub dostępne w ramach tych stron lub zasobów. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku na Stronie nie oznacza, że FIRMA wspiera witrynę, do której prowadzi link. Korzystanie przez użytkownika z linków odbywa się na jego własne ryzyko. Użytkownik przyjmuje ponadto do wiadomości i zgadza się, że FIRMA nie ponosi odpowiedzialności bezpośredniej lub pośredniej za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane poprzez użytkowanie lub w związku z korzystaniem przez użytkownika lub poleganiem na jakichkolwiek towarach, usługach lub materiałach dostępnych pod takim linkiem, na stronie, w zasobach lub za ich pośrednictwem.

 1. Inne prawa FIRMY dotyczące własności

Wszystko, co użytkownik widzi i czyta na Stronie, w tym gromadzenie, kompilowanie, grupowanie i organizowanie Treści objętych licencją, jest chronione prawami autorskimi Stanów Zjednoczonych i prawami międzynarodowymi i nie może być wykorzystywane z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach użytkowania bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ze strony FIRMY. Strona i wszelkie niezbędne oprogramowanie używane w powiązaniu ze Stroną („Oprogramowanie”), gromadzenie, kompilowanie, grupowanie i organizowanie Treści objętych licencją, wszelkich obrazów, fotografii, grafik, dzieł sztuki, tekstu i innych informacji i materiałów, które można znaleźć na Stronie, niezależnie od źródła, wszelkie Oznaczenia i inne informacje i dane w zakresie własności intelektualnej i odnoszące się do niej, zgromadzone za pośrednictwem Strony (z których wszystkie zostały do niej włączone jako „Treści objęte licencją”), znajdują się w posiadaniu FIRMY lub jej dostawców albo partnerów i zawierają informacje zastrzeżone i poufne, które są chronione wszelkimi prawami własności intelektualnej i innymi przepisami prawa. Wszelkie znaki handlowe, loga, nazwy, szata graficzna, znaki produktów i usług, pojedynczo lub w połączeniu ze sobą (łącznie określane jako „Znaki”) i niezależnie od tego, czy zostały zarejestrowane, stanowią własność FIRMY, jej filii i jednostek zależnych lub innych osób trzecich, będących właścicielami, które przyznały FIRMIE prawo i licencję do korzystania z ich znaków („Znaki osób trzecich”). Użytkownik nie może używać ani pokazywać Znaków lub Znaków osób trzecich w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody FIRMY lub odnośnego właściciela. Obejmuje to używanie znaków jako meta-tagów lub wszelkich innych „ukrytych tekstów”. Pozostałe nazwy produktów  i usług FIRMY, loga, grafiki, nagłówki stron, ikony przycisków i skrypty są znakami handlowymi lub szatą graficzną FIRMY i nie mogą być używane w jakikolwiek sposób w powiązaniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, które nie są FIRMY, a w szczególności w sposób, który może wywołać zamieszanie na rynku albo w jakikolwiek sposób, który dyskredytuje lub kompromituje FIRMĘ.

 1. Powiadomienia i procedury wysuwania roszczeń o naruszenie praw autorskich

Powiadomienia o domniemanych naruszeniach należy wysyłać do FIRMY.

FIRMA przestrzega praw własności intelektualnej innych osób i zwraca się do swoich użytkowników i odwiedzających, żeby postępowali w ten sam sposób. FIRMA rozpatrzy i zbada powiadomienia o domniemanym naruszeniu i podejmie stosowne działania na mocy obowiązujących przepisów prawa własności intelektualnej. Po otrzymaniu powiadomień zgodnych z obowiązującym prawem, FIRMA przystąpi do usunięcia lub zablokowania dostępu do wszelkich materiałów uznanych za stanowiące naruszenie lub będących przedmiotem działalności stanowiącej naruszenie i dokona usunięcia lub zablokowania dostępu do wszelkich odniesień lub linków do materiału lub działalności, co do których stwierdzono naruszenie.

 

Jeżeli użytkownik uważa, że jego praca została skopiowana w jakikolwiek sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o dostarczenie wszystkich poniższych informacji:

 1. fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, co do którego naruszenie rzekomo miało miejsce;
 2. opis miejsca, w którym materiał uważany przez użytkownika za będący przedmiotem naruszenia jest zlokalizowany na Stronie;
 3. adres użytkownika, numer telefonu i adres e-mail oraz wszelkie informacje w sposób uzasadniony wystarczające, ażeby umożliwić FIRMIE kontakt z użytkownikiem;
 4. deklaracja użytkownika, w której oświadcza w dobrej wierze, że podważane użytkowanie materiału nie jest dozwolone przez właściciela prawa autorskiego, jego pełnomocnika lub prawo;
 5. deklaracja użytkownika, złożona pod karą krzywoprzysięstwa, przewidująca, że powyższe informacje zawarte w Powiadomieniu są poprawne i że użytkownik jest właścicielem prawa autorskiego lub jest upoważniony do występowania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

Powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich należy kierować:

Pocztą:

Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o.
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa, Polska
Attn:  Webmaster

E-mailem:

market@dryvit.pl

(Proszę wpisać w temacie wzmiankę “Notice of Infringement”)

WAŻNA INFORMACJA: POWYŻSZE INFORMACJE ZOSTAŁY DOSTARCZONE WYŁĄCZNIE DO CELÓW POWIADAMIANIA FIRMY, ŻE PRAWO AUTORSKIE CHRONIĄCE PAŃSTWA MATERIAŁ MOGŁO ZOSTAĆ NARUSZONE. WSZELKIE INNE KWESTIE, NA PRZYKŁAD PYTANIA I ŻĄDANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU LUB PYTANIA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI, NIEBĘDĄ ROZPATRYWANE W RAMACH TEGO PROCESU.

 

 1. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

FIRMA nie składa żadnego oświadczenia ani nie udziela gwarancji co do prawidłowości i kompletności Strony lub Treści objętych licencją. FIRMA nie zwraca się do dzieci poniżej 13 roku życia i Strona nie jest przeznaczona do użytkowania przez nie. FIRMA nie będzie kontaktować się z dziećmi poniżej 13 roku życia w kwestiach promocji lub w celach marketingowych bez pozwolenia rodziców ani nie będzie zwracać się o dostarczenie danych osobowych innych niż rozsądnie niezbędne do udziału w danym działaniu. Niemniej nie prowadzi filtrowania reklam lub innych materiałów, jakie dzieci mogą zobaczyć na Stronie lub na stronach, do których prowadzą z niej linki, przy czym niektóre z tych materiałów mogą być nieodpowiednie dla dzieci.

UŻYTKOWNIK JEDNOZNACZNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE:

(a)  KORZYSTANIE PRZEZ NIEGO ZE STRONY ODBYWA SIĘ NA RYZYKO UŻYTKOWNIKA. STRONA JEST DOSTARCZANA „W STANIE, W JAKIM JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. FIRMA JEDNOZNACZNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI KAŻDEGO RODZAJU, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z TOKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LUB WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW, BRAKU ZŁOŚLIWYCH KODÓW, NIENARUSZANIA I NIEINGEROWANIA W UŻYTKOWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI STRONY.

(b)  FIRMA NIE GWARANTUJE, ŻE (i) STRONA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, (ii) DOSTĘP DO STRONY BĘDZIE NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY, RZETELNY I BEZBŁĘDNY, (iii) PRODUKTY BĘDĄ DOSTĘPNE, DOKŁADNIE PRZEDSTAWIONE I WYCENIONE, (IV) REZULTATY UZYSKANE W WYNIKU UŻYTKOWANIA STRONY BĘDĄ DOKŁADNE I WIARYGODNE, (v) JAKOŚĆ PRODUKTÓW, STRONY, INFORMACJI LUB INNEGO MATERIAŁU ZAKUPIONEGO LUB UZYSKANEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA SPEŁNI OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA, LUB (vi) ŻE PRODUKTY ZOSTANĄ PRAWIDŁOWO DOSTARCZONE WE WŁAŚCIWYCH ILOŚCIACH.

(c)  WSZELKIE POBRANE MATERIAŁY LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANE W DRODZE UŻYTKOWANIA STRONY ZOSTAŁY POBRANE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA, KTÓRY PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE WYNIKAJĄCE Z TEGO TYTUŁU SZKODY.

(e)  ŻADNE INFORMACJE, ZARÓWNO USTNE, JAK I NA PIŚMIE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD FIRMY LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY, NIE TWORZĄ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, KTÓRA NIE ZOSTAŁA WYRAŹNIE PRZEWIDZIANA W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA LUB OBOWIĄZUJĄCEJ W INNY SPOSÓB PO ZAKUPIENIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRODUKTÓW LUB USŁUG FIRMY.

 

UŻYTKOWNIK JEDNOZNACZNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE FIRMA NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, ZARÓWNO BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, NADZWYCZAJNE, WYNIKOWE LUB ODSZKODOWANIE RETORSYJNE, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY  Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, WARTOŚCI FIRMY, UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH LUB INNYCH NIEMATERIALNYCH STRAT (NAWET JEŚLI FIRMĘ OSTRZEŻONO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), ZARÓWNO WYNIKAJĄCYCH, JAK I POWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM LUB NIEUMIEJĘTNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA, Z DOKŁADNOŚCIĄ INFORMACJI, PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW POKAZYWANYCH LUB DOSTĘPNYCH NA STRONIE LUB WSZELKICH INNYCH KWESTII DOTYCZĄCYCH DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA LUB UŻYTKOWANIA PRZEZ NIEGO STRONY. OGRANICZENIA TE STOSUJĄ SIĘ NIEZALEŻNIE OD NIESPEŁNIENIA ZASADNICZEGO CELU DOWOLNEGO OGRANICZONEGO ŚRODKA ZARADCZEGO  W STOPNIU, W JAKIM NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZNOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, PRZY CZYM NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE STOSOWAĆ SIĘ DO UŻYTKOWNIKA. POWYŻSZE POSTANOWIENIA NIE WPŁYWAJĄ NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓREJ NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ LUB OGRANICZYĆ NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.

 1. Powiadomienie/Opcje rezygnacji

Powiadomienia, jakie użytkownik może otrzymywać przesyłane są e-mailem lub zwykłą pocztą. Strona może również dostarczać powiadomienia o zmianach wprowadzonych do niniejszych Warunków użytkowania lub innych kwestii poprzez wyświetlanie powiadomień lub linków do powiadomień dla użytkownika, zazwyczaj na Stronie. Powiadomienia lub inną korespondencję z FIRMĄ należy kierować listem poleconym z potwierdzeniem odbioru do:

Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o
Ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa, Polska
Attn:  Webmaster

Jeżeli użytkownik chce aktualizować swoje informacje lub nie chce już otrzymywać komunikatów od FIRMY, prosimy o kontakt z FIRMĄ  market@dryvit.pl.

 1. Informacje ogólne

Niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie inne porozumienia, zarówno wymienione tutaj, jak i nie, stanowią całość umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem  a FIRMĄ i będą regulować działania użytkownika i jego użytkowanie Strony, zastępując wszelkie wcześniej zawarte porozumienia między użytkownikiem a FIRMĄ. Użytkownik może również podlegać dodatkowym warunkom zawartym w fakturach, formularzach zamówienia, dokumentach przywozowych, listach przewozowych lub warunkach i umowach, jakie mogą mieć zastosowanie przy zakupie przez użytkownika produktów lub usług albo użytkowania usług świadczonych przez podmioty zależne, korzystania z treści lub oprogramowania osób trzecich. Niniejsze Warunki użytkowania, korzystanie ze Strony przez użytkownika i wszelkie inne porozumienia i relacja między użytkownikiem a FIRMOM podlegają przepisom prawa Rzeczypospolitej Polskiej  z  wyłączeniem przepisów kolizyjnych, przy czym nie stosuje się do nich Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. Użytkownik i FIRMA zgadzają się uznać osobistą i wyłączną jurysdykcję odnośnego kraju lub sądów federalnych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Korzystając z niniejszej Strony, użytkownik zgadza się, że FIRMA według swojego wyłącznego uznania, może zażądać od użytkownika rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z użytkowania niniejszej Strony, Warunków użytkowania lub Polityki prywatności, dotyczących lub obejmujących spory wynikające z lub dotyczące wykładni, naruszenia, unieważnienia, nieważności, niewykonania lub odstąpienia, a także sporów zapełniających luki w umowie lub nowych okoliczności, poprzez poddanie pod ostateczny i wiążący arbitraż zgodnie z międzynarodowymi przepisami arbitrażu Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażu, dokonany przez jednego arbitra wyznaczonego zgodnie z rzeczonymi przepisami. Niemniej niezależnie od tychże przepisów, takie postępowanie będzie regulowane przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej i będzie prowadzone wyłącznie w Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami niniejszej Sekcji. Wszelkie postępowania arbitrażowe wszczęte na mocy niniejszego punktu powinny się ograniczać do odszkodowań finansowych, nie zaś zadośćuczynienia na zasadzie słuszności. Ponadto arbiter nie będzie mieć władzy w zakresie przyznawania odszkodowania sankcyjnego, z tytułu szkód wynikowych lub innych szkód niezmierzonych rzeczywistymi szkodami bezpośrednimi strony zwycięskiej w dowolny w jakimkolwiek postępowaniu arbitrażowym wszczętym na mocy postanowień niniejszej Sekcji, z wyjątkiem wymogów prawa. Niezależnie od powyższego FIRMA może żądać godziwego zadośćuczynienia, w tym wstępnego i stałego nakazu, przed dowolnym sądem właściwej jurysdykcji, w zakresie zapobiegania lub zakazywania sprzeniewierzenia, niewłaściwego wykorzystania, nieuprawnionego ujawnienia lub naruszenia któregokolwiek z praw własności intelektualnej. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez FIRMĘ któregokolwiek z praw lub przepisów zawartych w Warunkach użytkowania nie stanowi uchylenia takiego prawa lub przepisu. Jeżeli sąd właściwy którekolwiek z postanowień Warunków użytkowania lub Polityki prywatności uzna za nieważne, niemniej strony zgadzają się, że sąd powinien uwzględnić intencje stron znajdujące odzwierciedlenie w postanowieniu, a pozostałe postanowienia Warunków użytkowania pozostają w pełni w mocy. Użytkownik zgadza się, że niezależnie od wszelkich przeciwnych przepisów prawa, użytkownik musi złożyć skargę lub podać podstawę powództwa wynikającego lub związanego z użytkowaniem  Strony, Warunków użytkowania lub Polityki prywatności w ciągu jednego (1) roku od takiej skargi lub powództwa, w przeciwnym razie ulegną one przedawnieniu. Tytuły poszczególnych sekcji w Warunkach użytkowania są podane jedynie dla wygody i nie mają żadnego skutku prawnego ani umownego.

 1. Naruszenia

Prosimy o zgłaszanie wszelkich naruszeń Warunków użytkowania lub Polityki prywatności na  market@dryvit.pl .

 1. Postanowienia szczególne dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych

FIRMA na swojej Stronie przestrzega Ustawy o ochronie prywatności dzieci (COPPA). Prywatność dziecka jest dla nas ważna. Żadna osoba poniżej 13 roku życia nie może podawać na naszej Stronie żadnych danych osobowych. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeżeli nie ukończyłeś 13 lat, nie używaj ani nie podawaj żadnych informacji na Stronie lub za pośrednictwem którejkolwiek z funkcjonalności na Stronie ani nie udzielaj nam żadnych informacji na swój temat, w tym swojego nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, pseudonimu ani nazwy użytkownika, jakiej może używasz. Jeżeli dowiemy się, że zgromadziliśmy lub otrzymali dane osobowe od dzieci poniżej 13 oku życia bez weryfikacji zgody rodzicielskiej, usuniemy te informacje. Podawanie jakichkolwiek danych osobowych dotyczących dziecka, w tym jego imienia i wieku odbywa się według ścisłego uznania rodzica. W dowolnym momencie rodzic może zażądać weryfikacji swoich danych osobowych i danych dziecka, które nam przedłożył. Rodzic może również zwrócić się o ich usunięcie wysyłając wniosek na adres market@dryvit.pl . Jeżeli osoba odwiedzająca Stronę nie ma ukończonych 18 lat, powinna zapoznać się z niniejszymi Warunkami użytkowania i Polityką prywatności korzystając z wytycznych rodziców.

Prawa do ochrony prywatności dla użytkowników w Kalifornii

Sekcja § 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego umożliwia użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii żądania pewnych informacji dotyczących ujawniania przez nas danych osobowych osobom trzecim do celów prowadzonego przez nie marketingu bezpośredniego. W celu złożenia takiego wniosku, należy wysłać wiadomość e-mail na adres market@dryvit.pl lub pocztą: Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o., ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa, Attn: Webmaster.